mb. intézményvezető: Kádár Katalin   Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 76.  

Ezúton szeretném bemutatni önöknek a Missziónk feladatkörét, tevékenységét, programtervét: A Roma Misszió az alábbi tevékenységeket végzi 2015-ben: - adománygyűjtés-adományosztás megszervezése - kapcsolattartás partnerszervezetekkel - Információs Adomány Bank létrehozása, országos szintű logisztikai megszervezése - megyei adománygyűjtő és elosztó raktárak kiépítése - jelzőrendszer kiépítése a rászoruló családok elérése érdekében - speciálisan jelentkező igények (területi elhelyezkedésből, sajátos élethelyzetből adódó) feltérképezése - országos szakmai protokollok kidolgozása - helyi (megyei, kistérségi, járási, települési) segítő szolgálatok megszervezése - szociális intézmények létrehozása - részvétel a helyi szintű fejlesztési stratégiák, koncepciák kidolgozásában - partnerszervezetként részvétel a helyi társadalomfejlesztési programok megvalósításában - országos szintű missziós tevékenység, - testvérmissziós kapcsolatok kiépítése - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez a működési területén élő lakosság számára - segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, - segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését - szociálisan rászoruló csoportok számára speciális szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése (munkanélkülieket reintegráló program, adósságkezelési szolgáltatás, családterápiás szolgáltatás, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka) Az elsődleges cél, hogy - a települési önkormányzatok autonómiájának sérelme nélkül – javuljon a lakossági szolgáltatások színvonala, és településeken élők esélyegyenlősége. Fontos szempont továbbá, hogy a feladatok kistérségi szintű ellátása nem kizárólag szakmai, hanem gazdasági hatékonysággal is járjon. Szükséges a szolgáltatások színvonalának emelése oly módon, hogy az alapvető közösségi ellátásokhoz az állampolgárok lehetőleg azonos feltételekkel férjenek hozzá. intézményesített szolgáltatások működtetése országos hálózati szinten. Az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevételével, kikövetkeztethető, hogy milyen intézményesített szolgáltatásokat lenne érdemes bevezetni a Roma Missziónak 2015-ben. Az intézményesített szolgáltatások alapfeltételei: - szakemberek részvétele a szolgáltatásban - megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása (március) - az állami normatívák igénybevételéhez szükséges feltételek biztosítása - területi igények kielégítése az adott szolgáltatásoknál. ( ebben az esettben térségtől függően, hol regionális szintű, hol kistérségi szintű intézményi kiterjesztettséget lehetne megvalósítani) - közösségi munkamódszerek alkalmazása - Létrehozható intézmények: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Családi napközi, Családok Átmeneti Otthona Idősek Napközi Otthona Idősek Klubja Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szenvedélybetegek közösségi ellátása Utcai Gondozó Szolgálat Szociális Konyha Tanyagondnoki Szolgálat Az Országos Roma Misszió főbb szakmai feladata : A Missziós Szeretetszolgálat a helyi társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló célkitűzéseket a következő tevékenységekkel igyekszik megvalósítani:

• országos szinten végezhető segítő, missziói szolgálatok szervezése

• a helyi és regionális szinten végezhető missziói, segítő szolgálat szakmai koordinálása

• a misszió, társadalmi szolgáltató arculatának megjelenítése

• testvérmissziós kapcsolatok magas szintű ápolása a misszió érdekében

• olyan információk továbbítása és szolgáltatása, melyek egyrészt a helyi szakpolitika, másrészt az Európai Unió által finanszírozandó, roma civil önszerveződéseket célzó programokat szolgálja

• mediálás: települési önkormányzat, kistérségi társulások, és ezzel párhuzamosan kialakított roma önszerveződések között;

• konzorcium-szervezés: a régióban működő roma szerveződéssel kapcsolatos városi és kistérségi összefogások szervezésében való közreműködés roma projektek közös kigondolása, generálása, illetve szakmai tanácsadás;

• képzések, szakmai műhelyek: romológiai képzési programok konzultációs lehetőségekkel – az oktatási és segítő szolgálatban dolgozó szakembereknek;

• kapcsolatteremtés, helyi sajátosságok felmérése, információ-gyűjtés a kistérségi és regionális roma szakpolitikai helyzetkép kialakításához.