FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A cél elérését a Kormány a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül1 dönt;
– a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2 000 000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3 000 000 – azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség 2015 első három negyedévében átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az előző évekhez képest, ugyanakkor nőtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerő-piacon.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

Jelen felhívás előzményprogramja a TÁMOP-2.3.6 Fiatalok vállalkozóvá válása című program, mely szintén a konvergencia régiókban került lebonyolításra. A program „A” komponense keretében több mint 3000, mikrovállalkozást alapítani szándékozó 18-35 év közötti fiatal képzése valósult meg, több mint 2000 üzleti terv készült el, és több mint 1 800 vállalkozás jött létre. A program „B” komponensében a létrejött vállalkozások közül 1600 részesült maximum 3 millió Ft (társas vállalkozás esetén 6 millió Ft) összegű, vissza nem térítendő támogatásban induló költségeik támogatása céljából. A program két komponense összesen kb. 7 Mrd Ft-ból valósult meg. 2014-ben a Közép-magyarországi Régió fiataljainak támogatására is elindult egy „tükörprogram” hazai forrásból, 830 millió Ft keretösszeggel az OFA NKft. megvalósításában. E program keretében több mint 300 fiatal képzése valósult meg, és több mint 200 új vállalkozás jött létre.

A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.

A 2014. október 10-én megjelent GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása elnevezésű felhívás keretében került sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.

A potenciális fiatal vállalkozók a GINOP-5.2.2-14 számú felhívás keretében kiválasztott szervezetek által nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső.

A fiatalok a támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban3: Kevésbé fejlett régió – Rendelkezésre álló forrás (Ft)

Közép-Dunántúl – 390 674 000
Nyugat-Dunántúl – 345 596 000
Dél-Dunántúl – 270 466 000
Észak-Magyarország – 510 881 000
Észak-Alföld – 811 399 000
Dél-Alföld – 570 984 000

Összesen – 2 900 000 000

A rendelkezésre álló keret regionális allokációja a 15-24 éves korosztály népességarányának és munkanélküliségi rátájának regionális mutatói alapján került meghatározásra. Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 965 db

1.3. A támogatás háttere

Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben hirdeti meg az 1006/2016 (I.18.) számú Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, és az üzleti tervben szereplő valamint a Felhívás alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. A felsoroltakon kívül más eszköz, illetve tevékenység nem támogatható. Ennek megfelelően a következő résztevékenységek támogathatóak:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

Nem releváns

3.1.1.2 Választható, önállóan támogatható tevékenység

Nem releváns

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 1. a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
 2. b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 1. a) Előkészítési tevékenységek

Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.

 1. aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
 2. ab) kötelező engedélyek beszerzése,
 3. ac) szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.
 4. b) Eszközbeszerzés:
 5. ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
 6. c) Eszközbérlés
 7. d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 8. e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
 9. ea) új hardver,
 10. eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
 11. ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
 12. ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
 13. f) Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
 14. g) Piacra jutás támogatása
 15. ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
 16. gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés.
 17. h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett4 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.
 18. i) Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor:
 19. ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
 20. ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
 21. ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,
 22. id) pénzügyi tanácsadás,
 23. ie) logisztikai tanácsadás,
 24. if) jogi szaktanácsadás,
 25. ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
 26. ih) energetikai tanácsadás.
 27. j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 28. k) Általános vállalatirányítási tevékenységek
 1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre

 1. a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:
 2. aa) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
 3. ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 4. ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 5. ad) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
 6. ae) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
 7. af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként7 részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet,illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
 8. ag) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
 9. ah) A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
 10. ai) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
 11. b) Jogi forma szerint:
 12. ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:

GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,

GFO 117 – Betéti társaság.

 1. bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 1. a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:

Régió megnevezése

Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld; Dél-Alföld

Benyújtás kezdő időpontja: 2016. október 03.

Benyújtás végső határideje: 2018. október 04.

 1. b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással8 látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás9/futárposta-szolgáltatás10 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
12 A felhívás 3. sz. melléklete alapján.

 1. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege

 1. a) Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum összege 2 000 000 azaz kétmillió Ft maximum 3 000 000 azaz hárommillió Ft.
 2. b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 6 hónapot meghaladó projektmegvalósítási időszak esetében támogatási előlegfolyósítás esetén, a támogatási előleg kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség, amennyiben előlegigénylés nem történik.
A záró kifizetési igénylésen kívül a támogatást igénylő a megvalósítási időszakban maximum egy időközi kifizetési igénylést nyújthat be.
Szállítói előleg igénybevételére nincs lehetőség.

Ezeket olvasta már?

Pályázati felhívás roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására

[pdf-embedder url=”https://www.oronk.hu/wp-content/uploads/2022/12/ROMA-NEMZ-KUL-23.pdf”] A pályázat teljes kiírása PDF-ben itt tölthető le.