Felhívás családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Az Országos Roma Misszió pályázatot hírdet családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására.

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Misszió közfeladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a roma nemzetiség részére irányuló karitatív tevékenység elősegítése, ezen cél megvalósításához szükséges tevékenység megszervezése, az ehhez kapcsolódó családsegítés, segítségnyújtás.

A szervezet keretein belül alapvető cél a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, elsősorban roma gyermekek és családjaik megsegítése komplex és speciális közösségi szociális szolgáltatás nyújtása a szociális munka széleskörű módszereinek és eszközeinek felhasználásával.

Az intézmény ezt a munkát kívánja kiterjeszteni 2023-ban.

A 2023-as év legnagyobb célkitűzése egy szociálishálózat (továbbiakban „Missziós hálózat”) kiépítése az országban, mert legfőbb célunk, – és alapító okiratban rögzített nemzetiségi közfeladatunk is-, hogy az intézmény nagyobb részt tudjon vállalni hazánkban a szegregátumokban, mélyszegénységben élő családok életminőségének javítását célzó családsegítő, segítségnyújtó kezdeményezésekből.

A „Missziós hálózati” rendszer kiépítésével az Országos Roma Misszió közvetve több hátrányos helyzetben élő család életére kapna rálátást, ezáltal specifikusan, személyre szabottan több embernek tudna segítséget is nyújtania családmentorai segítségével.

A családmentorok a jelenlét módszertanon alapuló, szociális munka eszközeivel végzik munkájukat. A családmentorok a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják családokat.  A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakban a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású családkísérést is végeznek.

A „Missziós hálózat” célkitűzése, hogy segítse az érintetteket a családjukban jelentkező hétköznapi, működési zavarok ellensúlyozásában. Szükségleteik kielégítése, problémájuk pontos meghatározása révén megoldást kínáljon, céljaik elérése érdekében. A „Missziós hálózat” számba venné és mozgósítaná a segítséget igénybe vevők erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a problémák megoldása, illetve az újabb problémák megelőzése érdekében. Összehangolnánk az esetkezelésben közreműködő szakemberek munkáját, és együtt közösen – szükség esetén – esetmegbeszéléseken azonosítanánk a problémákat, tisztázva a vállalt feladatokat, megtervezve a segítő folyamatot.

A családmentor a segítő folyamat tervezését követően rendszeresen a mentorált család otthonában vagy intézményes keretek között (helyi roma nemzetiségi önkormányzati irodában) találkozik a mentorált családdal, ahol közösen értékelik, a segítő folyamatban kitűzött célok aktuális állapotát szükség szerint újra tervezik azt.

A családmentor munkatársak várható általános feladatai:

 • Kapcsolatfelvétel a szegregált területen élő hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel, bizalmi légkör kialakítása, diagnózis felállítása,
 • Bizalmi kapcsolat kialakítása a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel és védőnőkkel,
 • Terepmunka (családok problémáinak megismerése, segítségnyújtás formáinak felkutatása és felkínálása),
 • Egyéni, és családi tanácsadás.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 • minimum feltétel: bármely területen szerzett szakmunkás bizonyítvány,
 • szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett minimum 3 éves gyakorlati tapasztalat,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte

Előnyt jelent:

 • az érettségi és/vagy szociális szakirányú végzettség,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra, nyelv ismerete,

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • szociális érzékenység,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele (referenciák felsorolásával),
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 14. éjfél

A pályázathoz benyújtásához fényképes önéletrajz és motivációs levél beküldése szükséges.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának napja és helyszíne: 2023.05.15. 11:00; 1074 Budapest, Dohány u.76.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. június 01-től

Szerződés tervezett időintervalluma: 2023. június- 2023. december 31. időszakra

A pályázatok érkeztetése folyamatos, az elbírálás a beadás sorrendjében történik. Amennyiben eléri a beérkezett pályázatok száma az adott pozícióra meghirdetett létszám 20 %-át, a pályázatot automatikusan lezárjuk.

A Megbízó pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának rendje a Megbízó:

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A kiválasztott pályázók foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A családmentor munkatársak a tevékenységükről minden hónapban kötelesek beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai úton is, ez feltétele a szerződéses jogviszony további fenntartásának. A havi beszámolónak számszerűen is ki kell terjednie az adott családmentori munkatárs havi tevékenységére, kapcsolatfelvételeire, a munkavégzés területére, hatékonyságára és eredményességére. A foglalkoztatottak havi beszámolási kötelezettségei mellett háromhavonta személyes, vagy online találkozón számolhatnak be az addig végzett munka tapasztalataikról, jó gyakorlataikról, a szokásostól eltérő esetekről és a munkavégzésüket akadályozó tényezőiről.

Információ nyújtása:

A konkrét információkkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet Váczi Barbara asszisztensnél a 30/238 1390 telefonszámon vagy az o.kadarkata@gmail.come-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az o.kadarkata@gmail.com e-mail címen, a tárgyban szíveskedjék feltüntetni „családmentori munkatárs” pályázat

A pályázati anyag letölthető az alábbi linkeken:

Pályázat kiírása PDF-ben: Letöltés

Önéletrajz minta: Jobb klikk ->Mentés

Motívációs levél: Jobb klikk ->Mentés

Ezeket olvasta már?

Az Országos Roma Misszió ezúttal Csongrád megyében osztott adományokat

Az Országos Roma Misszió a Családi Talpak Adománybolttal együttműködve idén második alkalommal szállított adományt a …